Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor personen met structurele schuldproblemen. De rechtbank kan dat toestaan om je financiële toestand te herstellen, zodat u uw schulden kan terugbetalen en u een menswaardig leven kan leiden.

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een structurele schuldenlast en u bent niet in staat die te betalen
 • U heeft uw problematische financiële toestand niet zelf in de hand gewerkt
 • U bent in de 6 maanden voor de aanvraag geen handelaar geweest
 • U woont in België

Verloop

Indien u geen cliënt bent bij OCMW Leuven, wordt u doorverwezen naar een pro deo advocaat. Die kan voor u een aanvraag doen bij de rechtbank via een verzoekschrift. 

Voor cliënten die reeds een lopend dossier hebben, kan een maatschappelijk werker van Team Schuldhulpverlening het verzoekschrift opstellen. 

Onderzoek schulden en vermogen

De rechtbank duidt een schuldbemiddelaar aan. Die:

 • Vraagt aan alle schuldeisers een bewijs van de schulden. Indien die niet gegrond zijn, worden ze niet in de schuldenregeling opgenomen. 
 • Onderzoekt de inkomsten en de bezittingen van de schuldenaar, en kijkt na wat verkocht kan worden.

Voorstel schuldenregeling

De schuldbemiddelaar doet een voorstel voor een schuldenregeling aan de schuldeisers. De schuldenaar krijgt een menswaardig bestaan gegarandeerd als hij zich houdt aan de voorwaarden. De periode van afbetaling duurt maximaal 7 jaar. Schulden die dan niet afbetaald zijn, worden kwijtgescholden. 

Als niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, beslist de rechter en legt hij een afbetalingsplan op. 

Opvolging

Alle inkomsten komen toe bij de schuldbemiddelaar; die doet de afbetalingen. De schuldenaar krijgt ‘leefgeld’, en moet daarvan het huishoudgeld, de huishuur, de energie … betalen. Er mogen geen schulden bijkomen. Soms werkt de schuldbemiddelaar samen met team schuldhulpverlening voor een budgetbeheer van de toelage. 

Einde

De collectieve schuldenregeling eindigt als:

 • De voorwaarden niet worden opgevolgd (bijvoorbeeld verbod om nieuwe schulden te maken).
 • De periode van schuldenregeling verstreken is en de voorwaarden zijn nageleefd
 • Er geen akkoord mogelijk is over de afbetalingsregeling en er geen gerechtelijke beslissing is
 • De financiële toestand van de schuldenaar sterk verbetert
 • Er moeilijkheden zijn bij de uitvoer of er nieuwe feiten opduiken

Kostprijs

De hulp die OCMW biedt voor het aanvragen van een collectieve schuldenregeling of bij budgetbeheer, moet niet betaald worden. De schuldbemiddelaar ontvangt een honorarium en kostenvergoeding op het gedeelte dat beschikbaar is voor afbetaling aan schuldeisers. Dat wordt niet afgetrokken van het leefgeld van de schuldenaar.

Team schuldhulpverlening

Telefoon